MLM Plan | Binary MLM Pro | Advance Binary MLM Software : Binary Multi Level Marketing Plan pro Software is a web application that helps to manage binary MLM networks such as to keep track on down-line’s incomes , uplines and expenditure.
Binary MLM Plan Pro includes a two legged structure where in a parent Node has two sub nodes where each new distributor or members is placed in either left or right sub-tree. One sub-tree is known as a Power Leg or Profit Leg while the second sub-tree is a Profit Leg or a weak leg.. It  is one of the basic Binary MLM plan which is required by all the MLM organizations be it small or large. The binary MLM plan helps admin managing users or sub nodes in a binary network to keep record of their income, expenses etc.

Features

Admin Features
 Feature to be a MLM Customer.
 Eligibility Setting to get commissions.
 Initial Pair commission settings.
 Initial pair amount settings.
 Further Pair commission settings.
 Further Pair amount settings.
 Join commission Settings.
 Direct Referral commission Settings.
 Service charges settings.
 Tax deduction Settings.
 Cap Limit Amount Settings.
 Bonus settings Based on Pair and direct referral.
 Withdrawal Limit settings(max , min) .
 Email Settings .
 SMS Configuration Settings .
 SMS Settings .
 Payout Reports in admin.
 User Reports in admin.
 Feature Withdrawal pay in admin.
 Feature Withdrawal history in admin.
 Genealogy representation of the Downlines.
 Genealogy based on user name. 
 Run payout – distribute commission .
 Run payout – Run Payout .
 Feature reset all MLM customers data in admin .
 Feature reset MLM settings data in admin .
 Feature reset MLM data in admin .


Frontend Features
It works Based on Binary Rules i.e 1X1, 1X2, 2X1,2X2 etc.
Manual Commission calculate feature also in binary mlm plan.
Dashboard feature for logged-in customer .
Payout listing for logged-in MLM customer.
Payout detail of logged-in MLM customer.
There are four types of commission
i. Join Commission
ii. Direct Referral Commission
iii. Pair Commission
iv. Bonus Commission

If you want to know the price of Binary MLM Plan Pro and any queries regarding settings, and features, you can contact us at -
Skype: jks0586,
Mail: letscmsdev@gmail.com,
Call/WhatsApp/WeChat: +91-9717478599.


#bmp_mlm_pro, #binary_plan_wordpress, #binary_mlm_plan_pro_in_india, #best_binary_mlm_plan_pro, #binary_mlm_pro_compensation_plan, #binary_generation_plan_pro, #binary_system, #binary_ecomerce_plan, #binary_plan_pro_software, #binary_plan_pro_script, #binary_pro_wordpress_plugin, #binary_plan_pro, #binary_plan_pro, #binar_mlm_ecommerce_plan_pro, #binary_mlm_pro_software,  #binary_mlm_pro_Web_Application
Thảo luận
  • 0 Bình luận
Rất tiếc! Không có ý kiến ​​nào ngay bây giờ.
Rất tiếc! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng kí để thêm ý kiến

Lets Cms

Nepal / Bagmati / Kathmandu

$1.00
  • Tránh lừa đảo bằng cách hành động tại địa phương hoặc thanh toán bằng PayPal
  • Không bao giờ trả tiền bằng Western Union, Moneygram hoặc các dịch vụ thanh toán vô danh khác
  • Không mua hoặc bán bên ngoài đất nước của bạn. Không chấp nhận séc ngân phiếu từ bên ngoài nước bạn
  • Trang web này không bao giờ tham gia vào bất kỳ giao dịch nào và không xử lý thanh toán, giao hàng, bảo đảm giao dịch, cung cấp dịch vụ ký quỹ hoặc cung cấp 'bảo vệ người mua'