पुरानो बानेश्वर भिमसेन गोलामा 20 फुट बाटो भएको 9 आनामा बनेको आकर्षक घर बिक्रीमा छ इच्छुक माहानुभाबहरुले सम्पर्क गर्नु होला।
मूल्य रु ६ करोड ६0 लाख मात्र 
सम्पर्क 9862219854
讨论
  • 0 评论
哎呀!目前没有评论。
哎呀!请登录或注册以添加评论

Best Sell

Nepal / Bagmati / Kathmandu

66000000 NRS
  • 避免在本地采取行动欺诈或用PayPal付款
  • 不支付西联汇款,Moneygram或其他匿名支付服务
  • 不要在您的国家以外购买或出售。不要接受贵国以外的收银员支票
  • 本网站从不涉及任何交易,不处理付款,运送,担保交易,提供托管服务或提供“买家保护”